Количка

0 артикула
Начало Езотерика, самоусъвършенстване, духовно развитиеЕлеазар Хараш Лекции Том 11: Словото - ключ за вътрешно развитие - 2000г.

Елеазар Хараш Лекции Том 11: Словото - ключ за вътрешно развитие - 2000г.

Цена:8.00лв.
 • Код:
  3424
 • Тегло:
  0.250 кг
Брой:
Добави в желани
Елеазар Хараш Лекции Том 11: Словото - ключ за вътрешно развитие - 2000г.
Елеазар Хараш Лекции Том 11: Словото - ключ за вътрешно развитие - 2000г.
Смъртта е са­мо кра­сив миг от безсмъртието.
Тот
Съществува ед­но чис­то и свя­то слово, то съдър­жа в се­бе си ве­ли­чи­ето на Древното Лице. Това Древно Лице е на­ша прародина. От как­во е със­та­ве­на та­зи на­ша прародина? — От Слово и Дух.
Святото мис­ле­не е кос­ми­чес­ка религия.
Мериха
Святото мис­ле­не е тво­ре­ние на вис­ше­то и не­из­ре­че­но Начало в нас. Някои го на­ри­чат душа, но дру­га е тай­на­та дума.
Свещеният под­ход е дъл­бо­ко измерение.
Тот
Свещеният под­ход е ме­тод на Любовта. Този под­ход е суб­с­тан­ция на боговете.
Истината е ве­ли­ка пълнота, ни­ко­га не мо­жеш да я пре­да­деш на смъртните.
Тот
Истината е по­тай­но действие, ко­ето е скри­то в намерението.
Онзи човек, кой­то мно­го оби­ча Истината, той мно­го вижда.
Учителят
Тук ста­ва въп­рос за мис­тич­ни­те из­ме­ре­ния на виждането. Виждащият не виж­да смъртта, не виж­да злото, не виж­да болестта. Какво виж­да тогава? Той виж­да Бога.
Човек страда, за да ста­не
Божествено Сияние.
Нерехер
За да поз­на­еш реалността, ти тряб­ва да над­минеш своя ум. Ти не си ум. Ти си Дух. Ти си без­д­на от яс­на Светлина.
Истинският жи­вот е пос­то­ян­но
без­мъл­в­но благоговение.
Тот
За да поз­на­еш то­ва без­мъл­в­но благоговение, тряб­ва Бог да те е докоснал. Велико е бла­гос­ло­ве­ни­ето да зна­еш пътя. Ако зна­еш пъ­тя си, ти ве­че си нав­ля­зъл в Неговата вечност, веч­нос­т­та на Бога.
Смъртта е без­сил­на пред тай­на­та
на твоя Дух.
Тот
Има ед­но ис­тин­с­ко и скъ­по­цен­но зна­ние за Бога, то се осъ­щес­т­вя­ва чрез Любов, а та­зи Любов въз­п­ри­ема са­мо вечността, за­що­то тя пре­бъд­ва в Бога. Умът въз­п­ри­ема са­мо времето, той ня­ма съз­на­ние за вечност.
Неговото при­със­т­вие е на­ре­че­но Истина.
Тот
В Любовта ня­ма време. В Бог ня­ма време. Що е времето? — Забрава. Забравата е име­то на света. Светът е заб­ра­вил Бога. Що е времето? — Времето, то­ва е уга­се­на­та светлина. Времето е из­бя­га­ло от Любовта.
Истината пре­би­ва­ва в Нищото и за­то­ва тя ви­на­ги си ос­та­ва неизразима.
Вторият Старец
Какъв е Бог? — Неосезаем и реален. Човек мно­го тряб­ва да се моли, за­що­то мо­лит­ва­та зав­ла­дя­ва дълбините. Тя во­ди към дълбините, тя ги отключва. Тя во­ди до несъздадената, не­по­роч­на­та Светлина. Това е Светлината, ко­ято ще из­ле­ку­ва човека.
Мъдростта да­ря­ва дълбочина.
Нерехер
Древните са на­ри­ча­ли Мъдростта “Белият ви­хър”. Това е ед­на све­ще­на идея за жи­ва­та енергия.
Любовта виж­да по­ве­че от очите.
Учителят
Любовта в нас е дъл­бин­ни­ят извор. Любовта е на­й-­въз­ви­ше­на­та бездна, на­й-­ве­ли­ка­та пълнота. Тази Любов, за ко­ято ви говоря, не при­над­ле­жи ни-то на то­зи свят, ни­то на другия. Тя при­над­ле­жи са­мо на посветените. Тя съ­дър­жа в се­бе си кап­ка кръв от Абсолюта.
Любовта към Бога е вли­за­не в безпределното.
Морохир
Любовта е зря­ща­та сила, са­мо тя про­зи­ра ис­тин­с­кия път. Любовта е уни­вер­сал­но­то дни­же­ние на Бога. Да имаш Любов, зна­чи да си се по­сял в Бога.
Който оби­ча Истината, има своя соб­с­т­ве­на Светлина.
Тот
Да стиг­неш до пра­га на Истината, то­ва зна­чи да си на ед­на крач­ка от из­це­ле­ни­ето на световете.
Истинското поз­на­ние е при­до­би­ва­не на Дух.
Тот
Що е Духът? — Сияеща мистерия. Това Сияние е нетленно. Древните, или тези, ко­ито има­ха кул­ту­ра­та на сърцето, мис­ти­ка­та на сърцето, при­до­би­ва­ха чрез то­ва без­с­мър­т­но сър­це ис­тин­с­ко­то познание.
Когато две съ­щес­т­ва се срещнат, те се оце­ня­ват в безмълвието, а не в разговора.
Мавахари
Безмълвието е чис­то и неопетнено, в не­го най-­яс­но зву­чи Словото на Любовта. Любовта е всъщ­ност зву­ча­що­то Слово.
Когато го­во­риш Истината, ти стро­иш в се­бе си храм на Бога.
Евангелие от Салидон
Расата на ада не поз­на­ва вку­са на Истината. Тя не поз­на­ва и вку­са на благоговението.
Когато го­во­риш Истината, ти не си във времето.
Жрецът Авилор
Кой мо­же да из­ле­ку­ва човека? Казвам: Това мо­же да го нап­ра­ви са­мо безпределността. 
Елеазар Хараш
Варна, фев­ру­ари 2006 г.
 • Автор:
  Елеазар Хараш
 • Година:
  2006
 • Страници:
  248
 • Корици:
  меки
 • Състояние:
  отлично